Pravne informacije

Privatna klinika Graz Ragnitz je tzv. privatna klinika s gostujućim liječnicima. To Vama kao pacijentu/pacijentici nudi mogućnost da zajedno sa svojim gostujućim liječnikom/liječnicom dođete k nama; da zajedno s njim/njom koristite infrastrukturu naše klinike te da u suradnji s našim timom za Vas skrbi Vaš liječnik.

Ugovor o liječenju s gostujućim liječnikom

Za sve medicinske postupke i mjere tijekom Vašeg ambulantnog ili bolničkog liječenja Vaš gostujući liječnik snosi odgovornost na temelju s njim sklopljenog ugovora o liječenju. On također daje upute osoblju koje smo mu dali na raspolaganje te na svoju odgovornost može angažirati druge konzilijarne liječnike.

Kad Vas liječnik po Vašem izboru uputi u našu kliniku, za kliniku se podrazumijeva da ste s njim/njom sklopili ugovor o liječenju bez obzira u kojem obliku, pismeni ili usmeni. To vrijedi također i u slučaju da je liječnik koji Vas je uputio u radnom odnosu u našoj klinici.

Glavni gostujući liječnik stoga snosi odgovornost za liječenje kao i za liječenje povjereno angažiranim konzilijarnim liječnicima i ostalim izvršiteljima.

Osim liječenja i skrbi koje obavlja Vaš gostujući liječnik, ugovor o liječenju posebice obuhvaća i potrebno liječničko objašnjenje i njegovu dokumentaciju, Vaš pristanak na predloženo liječenje i dogovoreni honorar za usluge glavnog gostujućeg liječnika, konzilijarne liječnike i druge izvršitelje, ako spomenuto nije pokriveno Vašim osiguranjem.

Ugovor o smještaju s Privatnom klinikom

Klinika je odgovorna za smještaj i skrb. Osim toga snosimo odgovornost za kvalifikacije bolničara, terapeuta i ostalog osoblja koje je kod nas zaposleno kao i za infrastrukturu zgrade koja pripada klinici, uključujući medicinsku opremu.

Vaše se zaprimanje u kliniku temelji na Ugovoru o smještaju između Vas i klinike. Osim smještaja i prehrane, sadržaj ovog ugovora jest dostupnost hitne liječničke pomoći u svako doba kao i bolnička njega u klinici u koju spadaju i terapeutske usluge kao što je primjerice fizioterapija.